Service discontinued. Test archive available read-only.

If you want to delete tests you created (or tests you find inappropriate), please reach out to us.

รู้จริงป้ะ?


:D


1. เอิงนามสกุลไรจ้ะ?

2. เอิงชอบกินไอติมรสอะไรมากที่สุด?

3. เอิงเกิดวันอะไร?

4. เบอร์โทรศัพท์เอิงเบอร์อะไร?

5. ตอนนี้เอิงใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไร?

6. เอิงสูงเท่าไหร่?

7. เอิงไม่เคยเรียนอยู่โรงเรียนอะไร?

8. เอิงชอบสีอะไร?

9. เอิงชอบทำอะไรในเวลาว่าง?

10. เอิงเกิดวันที่เท่าไหร่?

Please wait...
© 2005-2019 Sentia Solutions - [ Home - Site Terms - Help ]
Directory: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9