Service discontinued. Test archive available read-only.

If you want to delete tests you created (or tests you find inappropriate), please reach out to us.

What do you know about me?!


i just want 2 know...


1. ชื่อจิงชื่อไร

2. เราเรียนรัฐศาสตร์ เอกอะไร

3. เบอร์มือถือ(ห้ามเปิดมือถือดูนะ!!)

4. เราจบจากร.ร.อะไร

5. จิเกิดวันที่เท่าไหร่

6. ฉายาเราคือไร

7. เรามีแฟนมาแล้วกี่คน

8. เราชอบใช้ชื่อเล่นๆว่าอะไร

9. บ้านจิอยู่ไหน

10. จิมีพี่น้องกี่คน

11. จิใช้พาหนะอะไรได้บ้าง

12. จิอยู่หออะไร

13. ห้องอะไร

14. จิกลัวสัตว์อะไรที่สุด

15. ตอนเด็กๆจิอยากเป็นอะไร

16. จิเกิดปีอะไร

17. ตอนนี้จิอยากได้อะไรมากที่สุด

18. เพลงอะไรโดนที่สุด

19. เวลาเหนอะไรแล้วจิต้องเข้าไปดู

20. เรารุ่นอะไร

Please wait...
© 2005-2019 Sentia Solutions - [ Home - Site Terms - Help ]
Directory: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9